Contact: ‭06-30 54 54 03‬

Klachtenprocedure

Klachtencommissie en klachtenprocedure

De mensen van ITAN doen hun best je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het gebeuren dat je een klacht hebt of vindt dat zaken beter kunnen. Als dat zo is, neem dan svp contact met ons op.

Om volgens de officiële richtlijnen een klacht te kunnen behandelen heeft ITAN een klachtencommissie ingesteld. Meer over deze commissie en de te volgen procedure bij een klacht vind je hieronder.

Bereikbaarheid klachtencommissie
Postadres:
ITAN NLP opleidingen BV
T.a.v.: Klachtencommissie ITAN
Vrouwenlaan 82, 8017 HS Zwolle

Samenstelling klachtencommissie
De klachtencommissie van ITAN bestaat uit minimaal drie leden. Het secretariaat van de
klachtencommissie wordt behartigd door ITAN.
De klachtencommissie omvat:

  • Ten minste een medewerker verbonden aan ITAN
  • Ten minste een onafhankelijke jurist/mediator
  • Ten minste een van ITAN onafhankelijk persoon

De huidige klachtencommissie bestaat uit de volgende personen:

  1. Mevr. drs. W. de Boer (ITAN)
  2. Dhr. mr. P. Wittenbrood, gerechtsdeurwaarder
  3. Dhr. drs. J.H. Super, Scholengroep Hengelo

Indien zij dit wenst kan de commissie zich laten bijstaan door externe deskundigen.
Wijzigingen in de samenstelling van de klachtencommissie worden gepubliceerd op de
website van ITAN bij ‘Over ITAN’ onder ‘voorwaarden’.

Procedure bij klachten ITAN NLP opleidingen
1. Bevestiging
De ontvangst van een eventuele klacht wordt door de commissie zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk binnen twee weken (10 werkdagen) aan de klager bevestigd. Klachten kunnen alleen
schriftelijk worden ingediend.

2. Wederhoor
De klachtencommissie zal aan de bij de klacht betrokken aangeklaagde zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk binnen twee weken (10 werkdagen) de klacht schriftelijk voorleggen en hem of
haar om zijn of haar schriftelijke reactie vragen.

3. Toelichting
De commissie stelt klager en beklaagde in de gelegenheid te worden gehoord over wat in de
klacht is verwoord. Op verzoek van de klager, de aangeklaagde of de commissie kunnen
partijen samen dan wel apart van elkaar worden gehoord.

4. Oplossing
De commissie streeft er in eerste instantie naar om tot een oplossing te komen waarin de
waarden en criteria van beide partijen worden gecombineerd en waar beide partijen vrede
mee hebben.

5. Externe deskundigen
De commissie kan zich laten bijstaan door onafhankelijke deskundigen.

6. Geheimhouding
De commissie en eventuele externe deskundigen zijn tot geheimhouding verplicht.

7. Afhandeling
Een klacht wordt binnen zes weken (30 werkdagen) door de commissie afgehandeld, in die
zin dat de commissie een uitspraak doet waarbij zij een van de onder punt B genoemde
maatregelen neemt. De uitspraak van de commissie is bindend voor alle partijen.

8. Beroep
De klager, de opdrachtgever of de cursist/de coachee die de klacht heeft ingediend kan
binnen vier weken (20 werkdagen) bij de commissie in beroep gaan tegen de beslissing.
Hierbij dient de klager nieuwe, aanvullende informatie te presenteren. De in de procedure
genoemde termijnen kunnen verlengd worden in verband met vakantie of ziekte van de
betrokkenen of de commissieleden. De betrokkenen worden hiervan zo spoedig mogelijk op
de hoogte gesteld.