Contact: ‭06-30 54 54 03‬

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ITAN

Artikel 1 Definitie

 • 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ITAN NLP opleidingen BV (hierna te noemen ITAN) en opdrachtgever/ deelnemer van opleidingen en andere vormen van trainingen en workshops (hierna te noemen: ’opleiding’).
 • 1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan ieder persoon of bedrijf waarmee ITAN een overeenkomst sluit tot het verzorgen van opleidingen, ongeacht of opdrachtgever zelf of een derde deelneemt aan de opleiding.
 • 1.3. Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die daadwerkelijk aan de opleiding deelneemt.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

 • 2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever / deelnemer een schriftelijke bevestiging krijgt van diens aanmelding via www.itan.nl of een opdrachtbevestiging van ITAN ondertekent.
 • 2.2. De opdrachtgever/ deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.
 • 2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door ITAN.

Artikel 3 Annulering opleiding

 • 3.1. De opdrachtgever/deelnemer heeft het recht deelname aan de opleiding, of opdracht 14 dagen na inschrijving, zonder reden, per email of schriftelijk, te annuleren.
 • 3.2. De opdrachtgever/ deelnemer kan de opleiding tot 30 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag kosteloos annuleren.
 • 3.3. Bij annulering korter dan 30 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag, of als de deelnemer na de eerste opleidingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de opleiding deelneemt, betaalt opdrachtgever/ deelnemer de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De deelnemer kan zich laten vervangen, mits de vervangende deelnemer aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding voldoet. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
 • 3.4. ITAN heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, de opleiding te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan ITAN betaalde bedrag.

Artikel 4 Betaling

 • 4.1. ITAN brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever/ deelnemer dient de deelnamekosten te voldoen voor de eerste opleidingsdag. Als die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na facturering door ITAN. Voor de opleidingen is een gespreide betaling mogelijk, te voldoen naar evenredigheid voor ieder opleidingsblok of in 4 termijnen, indien er een betaalovereenkomst is gesloten met ITAN.
 • 4.2. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan ITAN.
 • 4.3. Indien opdrachtgever niet tijdig voor betaling heeft zorg gedragen, dan dient de deelnemer zelf voor betaling zorg te dragen.
  4.4. Indien de betaling niet op tijd is bijgeschreven op de rekening van ITAN, behoudt ITAN zich het recht voor extra administratiekosten, is 10% van de opleidingskosten, in rekening te brengen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 • 5.1. ITAN spant zich in om de gegeven opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 • 5.2. ITAN is tegenover opdrachtgever en deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de opleidingsgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
 • 5.3. ITAN is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 5.4. ITAN is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
 • 5.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

Artikel 6 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 • Door cursisten verstrekte informatie wordt door ITAN, diens personeel en/of voor ITAN werkzame personen vertrouwelijk behandeld. ITAN conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Zwolle onder nummer 02097619.

Voetnoot:
Het eigendomsrecht en copyrights van het door ITAN vervaardigde cursusmateriaal berust bij ITAN.